Department of Foreign Languages and Literature
Name Specialty E-mail Address
Xiao-huang Yin Transnational studies of the Chinese and Asian American experience, U.S.-China relations, Modern China yinx@nwpu.edu.cn
Wang Jian Second Language Acquisition wangjian@nwpu.edu.cn
Ruan Hongmei Translation Study ruanhm@nwpu.edu.cn
Tian Jianguo Sociolinguistics tianjian@nwpu.edu.cn
Zhang Yi Comparative Studies between Chinese and Foreign Language Education,Applied Linguistics  yizhang@nwpu.edu.cn
Department of College English Teaching
Name Specialty E-mail Address
Zhao Xueai Functional Linguistics xazhao@nwpu.edu.cn
Xu Xiaoyu Computational Linguistics xuxiaoyu@nwpu.edu.cn
Department of Public English Teaching for Graduates
Name Specialty E-mail Address
Dong Junhong Cognitive Linguistics djunhong@nwpu.edu.cn
Liu Meiyan Comparative Linguistics myliu@nwpu.edu.cn
Sun Yu English Language Teaching and Study/ TESOL

sunyu@nwpu.edu.cn